Türkiye’de Kadınların İş Yaşamındaki Durumunun Analizi

Son yıllarda Türkiye’de kadınların yaşamın her alanında daha fazla yer aldıkları görülmekle birlikte, yaşanan gelişmelere karşılık kadınların sosyo-ekonomik alanlarda yeterince yer almadıkları bir gerçekliktir. Özellikle işgücüne katılım ve çalışma hayatında temsil konusunda kadınların gelişmiş ülkelerle kıyaslandığında istenilen oranlardan çok uzak olduğu görülmektedir. Erkeklerin istihdam oranı gelişmiş ülke ortalamalarına yakın iken kadınların oranı gelişmiş ülkelerdeki oranın yarısı kadardır. Kadınların istihdama katılmaları çok düşük olduğundan dolayı genel istihdam oranı da düşük çıkmaktadır. Kadınların işgücüne katılımları yıllar itibari ile incelendiğinde eğitim durumlarına göre değişiklik gösterdiği görülmektedir. Kadınların eğitim düzeyi yükseldikçe işgücüne daha fazla katıldıkları görülmektedir. İleriki yıllarda eğitim durumlarındaki olumlu gelişmelere bağlı olarak işgücüne katılma oranları da daha hızlı artacaktır. Zira ne yazık ki hala okur yazar olmayan kadın oranı % 10’a yakın bir düzeydedir. Genç nesille birlikte bu durumda önümüzdeki süreçte olumlu yönde değişecektir. Kadınların iş yaşamında daha fazla yer almaları için politikalar ve teşvikler üretilmesi yanında, çalışanların da daha yüksek oranda yönetim ve karar organlarında yer almaları için de çaba gösterilmelidir. Bu çalışmada yukarıda kısaca değinilen konular detaylı olarak analiz edilerek kadınların iş yaşamındaki görünümü ortaya konmakta, bu tablonun neden ve sonuçları açıklanmaya çalışılmaktadır.

Şenol YAPRAK
Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Ankara-Türkiye.snlyaprak@gmail.com