Cumhuriyet Dönemi Modern Türk Kadını: Keriman Halis Ece Örneği

Toplumları geliştiren en temel etmen, toplum içerisindeki her bireyin topluma kazandırılması ve bireylerin zihinsel faaliyetleri ve yeteneklerini kullanmalarına fırsat verilmesine bağlıdır. Kadın toplumun ana öğesidir. Ona ulaşmayan herhangi bir fikir ve yaklaşım, hayat alanı bulamaz. Bugün muasır olarak kabul ettiğimiz toplumların geçmişlerine baktığımız zaman, toplumlarının her kesimine eşit fırsatlar tanıdığını görebiliriz. Bu eşit fırsat, eğitim-öğretimin yanı sıra farklı alanlarda da gerçekleşmiştir. Bu sayede bireyler kendini geliştirme imkânına sahip olmuş, toplumda kabiliyetleri ile sivrilerek, öncülük yapmışlar, sosyal ya da fenni alanlarda ilerlemeye katkı sağlamışlardır. Kadının psikolojik yetersizlik düşüncesinden sıyrılabilmesi ve toplumu geliştirme yarışına katılabilmesi için, eğitim-öğretim fırsatı ve yasal hakların yanında ona verilebilecek en önemli şey özgüvendir. İşte bu söz konusu özgüveni verebilmek için toplum içinde öncü olacak kadın bireylere ihtiyaç vardır.

Bunlardan birisi de Keriman Halis idi.

Ahmet ÇELİK

Arş. Gör. Fırat Üniversitesi, İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Tarih Bölümü